+31(0)165 502383 info@vanloonhoeven.nl

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN LOON HOEVEN B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op 10-5-2010 kvk-nummer 20046823

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Van Loon Hoeven B.V. (Van Loon Hoeven) en een wederpartij ter zake van leveringen en/of diensten door Van Loon Hoeven.
1.2. De opdracht of bestelling van de wederpartij betekent dat zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien deze uitdrukkelijk door Van Loon Hoeven schriftelijk zijn aanvaard.
1.4. Indien (een) bepaling(en) uit deze voorwaarden door de bevoegde Rechter nietig, vernietigbaar althans onverbindend verklaard wordt(en), dan blijft de rest van deze voorwaarden onverkort van toepassing. Indien en voor zover mogelijk vindt conversie ex artikel 3:42 BW plaats.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Door Van Loon Hoeven gemaakte aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend en kunnen door Van Loon Hoeven herroepen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Een offerte van Van Loon Hoeven geldt als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht of bestelling door de wederpartij, die door Van Loon Hoeven kan worden geaccepteerd dan wel geweigerd. Opdrachten binden Van Loon Hoeven pas, nadat Van Loon Hoeven deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel wanneer Van Loon Hoeven is begonnen met de uitvoering van de opdracht of bestelling.
2.3 Wijzigingen in de overeenkomst zijn pas van kracht, nadat zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien Van Loon Hoeven de goederen niet uit voorraad kan leveren, stelt zij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De weder-partij heeft in dat geval het recht om haar bestelling binnen 8 dagen na-dien schriftelijk te annuleren.
2.5 Van Loon Hoeven heeft het recht om na het sluiten van de overeenkomst haar prijzen te verhogen op grond van externe factoren, waaronder onder meer begrepen verhogingen van belastingen, grondstofprijzen, lonen, etc.; ook indien deze stijging voorzien baar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
3.1 Van Loon Hoeven streeft naar levering van goederen, die zo optimaal mogelijk beantwoorden aan de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid van de offerte. Van Loon Hoeven is echter niet aansprakelijk voor gebreken in de door haar afgeleverde goederen, tenzij Van Loon Hoeven binnen 8 dagen na de dag der levering schriftelijk, onder meezending van een analyseerbaar monster en/of schriftelijk bewijsmateriaal, door de wederpartij is gewezen op gebreken, die bij een grondige inspectie hadden kunnen zijn opgemerkt. Indien Van Loon Hoeven niet tijdig een dergelijk schriftelijk bericht van de wederpartij heeft ontvangen, wordt de wederpartij geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen aan haar zijn geleverd.
3.2 Van Loon Hoeven dient op eerste verzoek in staat te worden gesteld om de goederen die volgens de wederpartij gebreken vertonen te controleren. De wederpartij is gehouden aan te tonen dat deze goederen de door Van Loon Hoeven geleverde goederen betreffen.
3.3 Indien, al dan niet na contra-expertise, naar het oordeel van Van Loon Hoeven vaststaat dat niet deugdelijk door haar is gepresteerd, is Van Loon Hoeven tot niet meer gehouden dan tot kosteloze vervanging van de goederen, naleving van het eventueel te weinig geleverde, dan wel creditering voor zover ondeugdelijk of te weinig is geleverd, een en ander ter vrije keus van Van Loon Hoeven.
3.4 Van Loon Hoeven staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan Van Loon Hoeven is kenbaar gemaakt.
3.5 De wederpartij verliest zijn verhaalsrecht jegens Van Loon Hoeven, zodra de goederen door hem zijn verwerkt, doorverkocht of doorgeleverd. De wederpartij kan zijn rechten ingevolge dit artikel niet aan derden overdragen.
3.6 Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is elke aansprakelijkheid van Van Loon Hoeven beperkt tot een bedrag gelijk aan het netto-factuurbedrag. Van Loon Hoeven is niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van gederfde winst of omzet, bedrijfsschade of gevolgschade in welke vorm dan ook.
3.7 De wederpartij vrijwaart Van Loon Hoeven tegen alle eventuele aanspra-ken van derden met betrekking tot door Van Loon Hoeven geleverde goederen.

Artikel 4 – Levertijd/levering
4.1 De door Van Loon Hoeven opgegeven levertijden zijn geen fatale termij-nen en zijn alleen van toepassing op leveringen uit voorraad. Een over-schrijding of verandering door Van Loon Hoeven van een levertermijn, geeft de wederpartij geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade, noch wordt de wederpartij daardoor ontslagen van diens recht op afname en betaling van de koopprijs, evenmin krijgt de wederpartij daardoor het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Leveringen zijn franco huis, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Van Loon Hoeven verzorgt en bepaalt (de wijze van) transport, verzending en verpakking. Indien de wederpartij met betrekking tot het voorgaande nadere aanwijzingen aan Van Loon Hoeven heeft verstrekt, is Van Loon Hoeven gerechtigd om eventuele extra vervoers-, verpakkings-, of verzendkosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
4.3 Van Loon Hoeven heeft het recht een levering in gedeelten te doen plaatsvinden.
4.4 Indien bij Van Loon Hoeven twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, dan is Van Loon Hoeven bevoegd de overeengekomen levering van de goederen op te schorten, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De wederpartij is in dat geval aansprakelijk voor de door Van Loon Hoeven als gevolg van de vertraagde aflevering geleden schade.

Artikel 5 – Transport
5.1 Indien Van Loon Hoeven of een door haar aan te wijzen vervoerder zorg-draagt voor het transport, zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 op dat gedeelte van de overeenkomst van toepassing.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 In geval van overmacht aan de zijde van Van Loon Hoeven is de wederpartij niet bevoegd tot het ontbinden van de overeenkomst. De tussen partijen overeengekomen leveringstermijn wordt in dat geval verlengd met de periode, waarin sprake is van overmacht aan de zijde van Van Loon Hoeven.
6.2 In geval van overmacht heeft Van Loon Hoeven het recht de overeen-komst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat zij tot het vergoeden van enige schade van de wederpartij gehouden is.
6.3 Onder overmacht wordt in dit geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, bin-nenlandse onlusten, belemmerende maatregelen van een overheid, bur-geroorlog, oproer, molest, brand, sabotage, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, personeelsgebrek, gebrek aan vervoermiddelen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst niet van Van Loon Hoeven gevergd kan worden. Er is eveneens sprake van overmacht, indien de leverancier waarbij Van Loon Hoeven de goederen en/of de daarvoor benodigde grondstoffen heeft besteld, zijn levensverplichtingen niet (tijdig dan wel volledig) nakomt.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1 Van Loon Hoeven behoudt zich het eigendom van de door haar verkochte en geleverde goederen voor, totdat de wederpartij alles wat hij uit welke hoofde dan ook aan Van Loon Hoeven verschuldigd is, heeft voldaan. Daaronder zijn begrepen alle vorderingen uit hoofde van deze of een soortgelijke overeenkomst geleverde of te leveren goederen – waaronder begrepen rente en kosten – alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de wederpartij van deze of een soortgelijke overeenkomst dan wel vorderingen op grond van onrechtmatige daad door de wederpartij. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud worden de door Van Loon Hoeven verkochte en geleverde goederen vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van de wederpartij gehouden.
7.2 Goederen waarvan Van Loon Hoeven op grond van haar eigendomsvoor-behoud eigenaar is gebleven, mogen door de wederpartij slechts worden verwerkt of doorverkocht voor zover dat binnen de normale bedrijfsvoe-ring van de wederpartij gebruikelijk is. De wederpartij is niet bevoegd om deze goederen (gedeeltelijk) aan derden te verpanden of anderszins te bezwaren.
7.3 Indien Van Loon Hoeven schriftelijk een beroep doet op haar eigendoms-voorbehoud, is de overeenkomst vanaf dat moment ontbonden, onverminderd het recht van Van Loon Hoeven op schadevergoeding.
7.4 Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Van Loon Hoeven niet (tijdig) nakomt of er gegronde vrees bij Van Loon Hoeven bestaat dat de wederpartij dat niet (tijdig) zal doen, dan heeft Van Loon Hoeven het recht om haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen. De wederpartij is verplicht daaraan op eerste verzoek van Van Loon Hoeven zijn volledige medewerking te verlenen. Indien Van Loon Hoeven de goederen terugneemt, zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de factuurwaarde minus 10 %.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de bank- of girorekening van Van Loon Hoeven.
8.2 De wederpartij is niet bevoegd tot verrekening met een door hem gestelde tegenvordering op Van Loon Hoeven.
8.3 Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de wederpartij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per (gedeelte van een) maand.
8.4 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij gehouden aan Van Loon Hoeven alle (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden die Van Loon Hoeven moet maken om tot incasso te komen. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het verschuldigde bedrag te bedragen met een minimum van 125 Euro.
8.5 Betalingen van de wederpartij strekken primair tot voldoening van de verschuldigde rente en kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vorderingen; ook indien de wederpartij bij zijn betaling heeft vermeld dat deze betrekking heeft op een bepaalde factuur.
8.6 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting.

Artikel 9 – Ontbinding
9.1 Indien de wederpartij niet (tijdig dan wel volledig) aan zijn betalingsver-plichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een schriftelijke aanmaning, is Van Loon Hoeven bevoegd de koopovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk ontbonden. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door Van Loon Hoeven geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit de transportkosten en uit incassokosten.
9.2 Van Loon Hoeven behoudt zich het recht voor om in geval van tekortko-ming in de nakoming van een overeenkomst door de wederpartij, de nog lopende overeenkomst(en) met de wederpartij zonder nadere ingebreke-stelling te ontbinden.
9.3 Indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (een gedeelte van) zijn vermogen verliest, is Van Loon Hoeven bevoegd de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen zonder dat er gerechtelijke tussenkomst vereist is, alsmede iedere bedrag – al dan niet toekomstig, verschuldigd door de wederpartij, zonder dat er ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, onverminderd het recht van Van Loon Hoeven op vergoeding van rente, kosten en schade.

Artikel 10 – Geschillen en vormkeuze
Op alle overeenkomsten tussen Van Loon Hoeven en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die tussen Van Loon Hoeven en een wederpartij mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te [Rotterdam/Breda]